English Thai Spanish Croatian Germany Russia Italy Italy Chinese Simplified China Traditional France Sinhala
สมาคมวิปัสสนาธุระ

Lotus Flowerการฝึกวิปัสสนา หรือ ที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า "วิปัสสนากรรมฐาน" จะช่วยให้เราค้นพบความจริงของชีวิตและกำจัดสาเหตุของความทุกข์ที่มีอยู่ในจิตใจของเราแต่ละคนได้อย่างแท้จริง การมีสติอยู่กับปัจจุบัน จะช่วยให้เรามองเห็นความจริงของชีวิตได้อย่างชัดเจนโดยปราศจากความสำคัญผิดในเรื่องต่างๆของชีวิต การฝึกสติโดยอยู่กับปัจจุบันจะนำเราไปพบกับความสงบสุขที่มั่นคงที่เหตุการณ์ต่างๆในชีวิตที่เปลี่ยนแปลงมิอาจกล้ำกรายชีวิตของเราได้ ถ้าหากเราฝึกตัวเราให้มีสติเราก็จะเป็นอิสระ สงบ และมีความสุข ได้ในทุกสถานการณ์ของชีวิต

"ภิกษุทั้งหลาย สติปัฏฐานสี่เท่านั้นคือหนทางเดียวที่ทำให้มวลมนุษย์บริสุทธิ์ได้ สามารถล่วงพ้นโศกะและปริเทวะ ขจัดเสียได้ซึ่งความทุกข์และโทมนัส เข้าถึงมรรคาที่ถูกต้อง และบรรลุถึงซึ่งพระนิพพาน"
—พุทธวจนะ
มัชฌิมนิกาย 10